ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ – ECOSMART PROPERTY DESIGN

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ


Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

Το παρόν σχέδιο δεν πρέπει να συγχέεται με το Στεγαστικό Σχέδιο της Μέριμνας για τους Εκτοπισθέντες, παρόλο που τα δύο σχέδια μπορούν να συνδυαστούν.

Το Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων αφορά στην αύξηση του καθορισμένου από τη ζώνη συντελεστή δόμησης ή και του ποσοστού κάλυψης ώστε οι εκτοπισμένοι ιδιοκτήτες τους να έχουν το δικαίωμα να ανεγείρουν δεύτερη ή και τρίτη κατοικία, όπου αυτό αιτιολογείται από τη σύνθεση της οικογένειας, για τη στέγαση των ιδίων ή και των παιδιών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης.

Το Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων εγκρίθηκε στις 29.7.2015 από το Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τα “Μέτρα για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίτεων ή Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις” για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σε αυτό το άρθρο μας. Στόχος είναι η ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των εκτοπισθέντων και των παιδιών τους.

Προϋποθέσεις του Σχεδίου

Πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η έγκριση της Πολεοδομικής Αρχής. Ο δικαιούχος θα πρέπει να αιτηθεί για Πολεοδομική Άδεια και να εγκριθεί. Η Πολεοδομική Αρχή θα αξιολογεί την κάθε περίπτωση με βάση τα πιο κάτω:

  • Πολεοδομικά δεδομένα της άμεσης περιοχής της ανάπτυξης
  • Αιτιολογικά όπως προσφυγική ταυτότητα, σύνθεση οργανικής οικογένειας, Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κοινότητα/ Διοικητική Περιοχή του τεμαχίου, για όλα τα μέλη της οικογένειας)
  • Διασφάλιση ότι δεν θα επηρεάζονται οι ανέσεις των γειτονικών ιδιοκτησιών.

Το δομήσιμο εμβαδόν των νέων κατοικιών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των προνοιών του παρόντος Σχεδίου δεν θα υπερβαίνει τα 150 τ.μ. για κάθε μονάδα.

Ο αιτητής, η σύζυγος και τα παιδιά του δεν θα είναι κάτοχοι άλλου τεμαχίου κατάλληλου για σκοπούς οικιστικής ανάπτυξης ή και άλλης κατοικίας στην ίδια Διοικητική Περιοχή του υπό ανάπτυξη τεμαχίου.

Στις περιπτώσεις συνιδιόκτητου οικοπέδου/ τεμαχίου όπου οι εκτοπισθέντες είναι κάτοχοι μεριδίου αυτού, η κάθετη επέκταση υφιστάμενης μονάδας ή και η ανέγερση νέας μπορεί να γίνει μόνο με υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων της ζώνης κατά ένα, εκτός στις περιπτώσεις όπου η νέα μονάδα δημιουργείται στο κέλυφος της υφιστάμενης οικοδομής (π.χ. μέρος υπόστεγου χώρου στάθμευσης), οπόταν και το επίπεδο αυτό θα εξαιρείται από τον υπολογισμό του αριθμού των ορόφων της οικοδομής.

Σε εκτός Ορίου Ανάπτυξης τεμάχια στα οποία υφίσταται εγκριμένη με πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής κατοικία, επιτρέπεται η ανέγερση δεύτερης ή και τρίτης κατοικίας μέγιστου εμβαδού 150 τ.μ. έκαστη, για κάλυψη των αναγκών των παιδιών του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται επαρκής, συνεχής και κατάλληλη υδατοπρομήθεια.

Να σημειωθεί ότι το Σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε διατηρητέες οικοδομές και σε οικοδομές που εντάσσονται σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (Π.Ε.Χ.).

Η Πολεοδομική Αρχή είναι επίσης δυνατόν, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης ή Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, να επιτρέψει στην περίπτωση τριών οικιστικών μονάδων τη χωροθέτηση μέχρι τριών χώρων στάθμευσης με τρόπο που να μην διαθέτουν όλοι οι χώροι ανεξάρτητη διακίνηση και να εξέρχονται στον δρόμο με την όπισθεν, όπου αυτό δικαιολογείται από τα ειδικά περιστατικά της αίτησης και δεν επηρεάζεται η ασφαλής οδική κυκλοφορία.

Συμβαδίζει το Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων με το Σχέδιο της Μέριμνας;

Ναι, το Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων μπορεί να συνδυαστεί με το σχέδιο της Μέριμνας καθώς αφορά στην υπέρβαση του Συντελεστή Δόμησης και όχι σε ζητήματα οικονομικής βοήθειας. Επομένως ο ενδιαφερόμενος μπορεί αρχικά, να υποβέλει Αίτηση για Πολεοδομική άδεια και εφόσον εγκριθεί να προχωρήσει στις διαδικασίες της Μέριμνας. Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο της Μέριμνας μπορείς να διαβάσεις σε αυτό το άρθρο μας.

Συμβαδίζει το Σχέδιο με τα Νέα Μέτρα Αδειοδότησης;

Ναι, το Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων μπορεί να συνδυαστεί με τα Νέα μέτρα Αδειοδότησης καθώς ο δικαιούχος μπορεί να επωφεληθεί αρθροιστικά τα δύο σχέδια. Με λίγα λόγια μπορεί να εκμεταλλευτεί τόσο την αύξηση του Συντελεστή Δόμησης που προσφέρουν τα νέα Μέτρα Αδειοδότησης όσο και την αύξηση που δίνει το παρόν σχέδιο. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τα Μέτρα Αδειοδότησης ρίξε μια ματιά σε αυτό το άρθρο μας.

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts