Στεγαστικό Σχέδιο για Ορεινές και Ακριτικές Περιοχές [2021] – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Στεγαστικό Σχέδιο για Ορεινές και Ακριτικές Περιοχές [2021]


Το νέο, αναθεωρημένο Σχέδιο του 2021.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η ημερομηνία έναρξης του νέου Σχεδίου ορίζεται η πρώτη Μαρτίου του 2021.

Το Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών & Ακριτικών Περιοχών αποσκοπεί στην ενδυνάμωση υπαβαθμισμένων περιοχών όπως είναι οι ακριτικές μας περιοχές και αρκετές κοινότητες των ορεινών περιοχών. Το Σχέδιο αφορά σε οικονιμική ενίσχυση για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο, ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε επιλέξιμη αρκιτική ή ορεινή περιοχή. Καλύπτονται οι εξής αγορές – εργασίες:

 • Ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο τεμάχιο.
 • Αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.
 • Αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας.
 • Απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.
 • Απόκτηση με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τις αλλαγές που φέρνει το νέο αναθεωρημένο σχέδιο του 2021 σε σχέση με αυτό του 2019, ποιοί μπορούν να επωφεληθούν του σχεδίου, ποιά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξή τους στο σχέδιο, ποιά είναι τα μέγιστα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν και ποιές είναι οι επιλέξιμες περιοχές του σχεδίου.

Στο τέλος του άρθρου μπορείς να βρεις τηλέφωνα επικοινωνίας των αρμόδιων λειτουργών της αντίστοιχης επαρχιακής διοίκησης καθώς και τα αναγκαία έντυπα όπως το έντυπο υποβολής της αίτησης του σχεδίου και το έντυπο αξιολόγησης της αίτησης.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από τον Ιανουάριο του 2021, στη βάση της νέας Προκήρυξης του Σχεδίου. Να τονίσουμε εδώ ότι παράλληλα συντρέχει και το Στεγαστικό Σχέδιο για Συγκεκριμένες Περιοχές της Υπαίθρου, το οποίο καλύπτει περιοχές που δεν καλύπτονται από το στεγαστικό σχέδιο που θα καλύψουμε σε αυτό το άρθρο. Για το Στεγαστικό Σχέδιο για Συγκεκριμένες Περιοχές μπορείτε να διαβάστετε περισσότερα σε αυτό το άρθρο μας.

Το αναθεωρημένο σχέδιο του 2021 προβλέπει τρεις κύριες αλλαγές:

Πρώτη αλλαγή: Εντάσσονται 131 επιπλέον κοινότητες.

 • Εντάσσονται οι κοινότητες που είναι σε υψόμετρο πέραν των 500 μέτρων αντί πέραν των 600 μέτρων.
 • Εντάσσονται οι κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από αστικά κέντρα.
 • Εντάσσονται οι κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων οι οποίες σύμφωνα με τις τελευταίες απογραφές σημείωσαν μείωση πέραν του 10% από το 2001 ή πέραν του 20% από το 1992.

Δεύτερη αλλαγή: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για μια νέα ειδική κατηγορία που ονομάζεται “εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες”. Με πράσινο χρώμα, στην δεύτερη στήλη του πίνακα διακρίνονται τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιά είναι τα Εισοδηματικά Κριτήρια

Σύνθεση οικογένειας

Μέγιστο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για όλες τις επιλέξιμες περιοχές

Μέγιστο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για την κατηγορία «εξόχως»

Μονήρες άτομο

€25.000

€35.000

Ζεύγος – οικογένεια 2 ατόμων

€45.000

€55.000

Οικογένεια 3 ατόμων

€50.000

€65.000

Οικογένεια 4 ατόμων

€55.000

€70.000

Οικογένεια 5 ή περισσοτέρων ατόμων

€65.000

€75.000

Σημείωση: Οικογενειακό εισόδημα σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ακαθάριστων εισοδημάτων που απέκτησε το κάθε μέλος της οικογένειας κατά το έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Ποιες είναι οι “Εξόχως Ορεινές Περιοχές”

Οι “Εξόχως ορεινές και απόμακρες και μικρές περιοχές” είναι 123 κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι είναι απόμακρες και φθίνουσες σε πληθυσμό. Μπορείς να δεις τις περιοχές αυτές στο πιο κάτω αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών:

Εξόχως Ορεινές Περιοχές 2021

Τρίτη αλλαγή: Αυξάνεται το ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας νοουμένου ότι θα δαπανηθεί ποσό τουλάχιστον €20 000. Με το νέο σχέδιο του 2021 αυξάνεται το ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης κατά 10.000 ευρώ για νεαρά ζευγάρια με ή χωρίς τέκνα για όλες τις περιοχές που καλύπτει το σχέδιο. Επιπλέον, όπου απαιτούνται ειδικές κατασκευές μπορεί να δωθεί πρόσθετο ποσό μέχρι και 10.000 ευρώ. Στον πίνακα, με πράσινο χρώμα δηλώνονται οι νέες κατηγορίες που εισάγονται και τα νέα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης.

Ποσά οικονομικής ενίσχυσης

Σύνθεση Οικογένειας

Ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης [2019]

Ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης του νέου σχεδίου [2021]

Μονήρες άτομο

€20.000

€20.000

Ζεύγος (οικογένεια 2 ατόμων όπου ο ένας τουλάχιστον είναι πέραν των 41 ετών)

€30.000

€30.000

Νεαρό Ζεύγος (μικρότεροι από 41 ετών)

€40.000

Οικογένεια μέχρι 3 τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια

€35.000

€35.000

Νεαρή οικογένεια με τέκνα (κάτω των 41 ετών και οι δύο) ή νεαρός μονογονέας (κάτω των 41 ετών)

€45.000

Πολύτεκνοι (4 τέκνα και άνω)

€40.000

€50.000

Άτομα με αναπηρία

Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

Ειδικές κατασκευές

Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι του σχεδίου

Ο αιτητής του σχεδίου αναζωογόνης των ακριτικών και ορεινών περιοχών θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.
 • Η κατοικία που θα αποκτήσει θα χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση και για τουλάχιστον δέκα χρόνια.
 • Δεν έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από άλλο Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο (εκτός από τις επιδοσήσεις για ενοικίαση στέγης). Στην περίπτωση ζεύγους, θα πρέπει και ο σύζυγος να μην έχει λάβει προηγούμενη οικονομική ενίσχυση.
 • Να μην κατέχει ή να μην κατείχε τα τελευταία πέντε χρόνια, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, άλλη ιδιόκτητα κατοικία, τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγος/συμβίος του.

Κριτήρια κατοικίας και τεμαχίου

 • Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο θα πρέπει να είναι εντός ορίων Οικιστικής Ζώνης.
 • Θα πρέπει να έχει ήδη εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής. Σε αυτό το άρθρο έχω αναρτήσει όλα τα έντυπα που αφορούν στην Άδεια Οικοδομής.
 • Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200τ.µ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας τα 250τ.μ.
 • Οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής θα απορρίπτονται.

Επιλέξιμες περιοχές:

Οι περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τις Ακριτικές Περιοχές (γεωγραφικές περιοχή εφαρμογής Α) και τις Ορεινές Περιοχές  (γεωγραφικές περιοχή εφαρμογής Β).

Ποιές είναι οι ακριτικές περιοχές

Στην επαρχία Λευκωσίας εμπίπτουν οι ακριτικές περιοχές του Δήμου Λευκωσίας και του Δήμου Αγίου Δομετίου καθώς και οι κοινότητες Πάνω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμος, Μοσφίλι, Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια και Ποταμιά.  

Στην επαρχία Λάρνακας εμπίπτουν ο Δήμος Αθηαίνου, οι Τρούλλοι και η Πύλα.

Στην επαρχία Αμμοχώστου εμπίπτει ο Δήμος Δερύνειας και οι κοινότητες Αυγόρου, Άχνα, Αχερίτου, Στροβίλια, Φρέναρος.

Πρόσθετες ορεινές κοινότητες σύμφωνα με το σχέδιο του 2021

Ποιό κάτω μπορείς να δεις τις 131 νέες κοινότητες που εντάσσονται στο σχέδιο. Οι κοινότητες που εντάσσονταν από το σχέδιο του 2019 συνεχίζουν να αποτελούν επιλέξημες περιοχές και μπορείς να τις δεις στο τέλος του άρθρου.

Επαρχία Λευκωσίας:

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιοι Ηλιόφωτοι, Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Άγιος Επιφάνιος Σολέας, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Θεόδωρος Τηλλυρίας, Αλεύγα, Βυζακιά, Ευρύχου, Καλό Χωριό Ορεινής, Καπέδες, Κατύδατα, Κάτω Κουτραφάς, Κάτω Μονή, Κοράκου, Ληνού, Μανσούρα, Νικητάρι, Ξυλιάτος, Πάνω Κουτραφάς, Ποτάμι, Σελλάδι Του Αππή, Σκουριώτισσα, Τεμβριά, Φλάσου.

Επαρχία Λάρνακας:

Βάβλα, Δελίκηπος, Κάτω Λεύκαρα, Κάτω Δρυς, Κλαυδιά, Λάγια, Μενόγεια, Ορά, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου, Τόχνη, Ψεματισμένος, Επταγώνια, Καντού, Καπηλειό, Κάτω Κιβίδες, Κλωνάρι, Κορφή, Λιμνάτης, Μαθηκολώνη, Μονάγρι, Παραμάλι, Παραμύθα, Πλατανιστεία, Πραστιό Αυδήμου, Πραστιό Κελλακiου, Σπιτάλι, Τριμήκληνη, Τρόοδος, Φασούλα Λεμεσού.

Επαρχία Λεμεσού:

Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού, Άγιος Γεώργιος Λεμεσού, Άγιος Θωμάς, Ακαπνού, Άλασσα, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Απεσιά, Αρακαπάς, Αψιού, Βάσα Κελλακίου, Βίκλα, Γεράσα, Γεροβάσα, Διερώνα, Δωρός, Επταγώνια, Καντού, Καπηλειό, Κάτω Κιβίδες, Κλωνάρι, Κορφή, Λιμνάτης, Μαθηκολώνη, Μονάγρι, Παραμάλι, Παραμύθα, Πλατανιστεία, Πραστιό Αυδήμου, Πραστιό Κελλακiου, Σπιτάλι, Τριμήκληνη, Τρόοδος, Φασούλα Λεμεσού.

Επαρχία Πάφου:

Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Άγιος Γεώργιος Πάφου, Άγιος Δημητριανός,  Άγιος Ισίδωρος, Ακουρσός, Αναδιού, Ανδρολίκου, Αργάκα, Βρέτσια, Γιαλιά, Γουδί, Δρύμου, Ευρέτου, Ζαχαριά, Θρινιά, Καλλέπεια, Καραμούλληδες, Κάτω Ακουρδάλεια, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, Κιδάσι, Κίος, Κινούσα, Κρήτου Τέρρα, Κρίτου Μαρόττου, Λαπηθιού, Λεμόνα, Λετύμβου, Λιβάδι Πάφου, Λυσός, Μακούντα, Μάρωνας, Μελάδεια, Μελάνδρα, Μέσανα, Μούσερε, Νατά, Νέα Δήμματα, Νέο Χωριό Πάφου, Πάνω Ακουρδάλεια, Πάνω Αρχιμανδρίτα, Πελαθούσα, Περιστερώνα Πάφου, Πιττοκόπος, Πωμός, Σαραμά, Σίμου, Σκούλλη, Σταυροκόννου, Στενή, Τραχυπέδουλα, Τέρα, Τριμιθούσα Χρυσοχούς, Φάλεια, Φασλί, Φιλούσα Χρυσοχούς, Χόλη, Χούλου, Χρυσοχού.

Οι Ορεινές περιοχές που εντάσσονταν από το σχέδιο  του 2019.

Επαρχία Λευκωσίας:

Αγία Ειρήνη Λευκωσίας, Άγιος Επιφάνιος Ορεινής, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι, Ασκάς, Γαλάτα, Γερακιές, Γούρρη, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καλοπαναγιώτης, Καμπί, Φαρμακά, Κάμπος, Καννάβια, Κούρδαλη, Λαγουδερά, Λαζανιάς, Λιβάδια Λευκωσίας, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Οίκος, Παλαιχώρι, Μόρφου, Παλαιχώρι Ορεινής, Πεδουλάς, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Σιναόρος, Σπήλια, Τσακίστρα, Φαρμακάς, Φικάρδου, Φτερικούδι

Επαρχία Λάρνακας:

Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Μελίνη, Οδού

Επαρχία Λεμεσού:

Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού, Άγιος Θεράπων, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Άγιος Κωνσταντίνος Άγιος Μάμας, Άγιος Παύλος, Αγρίδια, Αγρός, Αμίαντος, Άρσος Λεμεσού, Βάσα Κοιλανίου, Βουνί, Δύμες, Δωρά, Ζωοπηγή, Καμινάρια, Καλό Χωριό Λεμεσού, Κάτω Μύλος, Κάτω Πλάτρες, Κελλάκι, Κισσούσα, Κοιλάνι, Κουκά, Κυπερούντα, Λάνεια, Λεμίθου, Λόφου, Λουβαράς, Μαλλιά, Μανδριά Λεμεσού, Μονιάτης, Όμοδος, Παλιόμυλος, Πάνω Κιβίδες, Πάνω Πλάτρες, Πάχνα, Πελένδρι, Πέρα Πεδί, Ποταμιού, Ποταμίτισσα, Πρόδρομος, Σανίδα, Συλίκου, Συκόπετρα, Τρεις Ελιές, Φοινί, Χανδριά.

Επαρχία Πάφου:

Άγιος Ιωάννης Πάφου, Άγιος Νικόλαος Πάφου, Αρμίνου, Ασπρογιά, Γαλαταριά, Δρούσεια, Θελέτρα, Ίνεια, Κάθικας, Κάτω Αρόδες, Κοίλη, Κοιλίνεια, Λάσα, Μαμούνταλη, Μηλιά Πάφου, Πάνω Αρόδες, Πάνω Παναγιά, Πενταλιά, Πραιτώρι, Σαλαμιού, Στατός-Άγιος Φώτιος&Αμπελίτης, Τσάδα, ΦιλούσαΚελοκεδάρων, Φύτη.

Η πρώτη προκήρυξη του 2019

Από την 1η Ιουλίου του 2019 ξεκίνησε να ισχύει το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών. Το σχέδιο εντάσσεται στο Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και κοινότητες. Για την πρώτη προκήρυξη, αιτήσεις γίνονταν δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Μπορεί να συντρέξει με το σχέδιο της Μέριμνας;

Το σχέδιο για τις ακριτικές και ορεινές περιοχές δεν μπορεί να συνδυαστεί με το σχέδιο της μέριμνας. Μπορεί όμως να συνδυαστεί με τα Υπουργικά Μέτρα που αφορούν σε εκτοπισθέντες, εφόσον εξασφαλιστεί η πολεοδομική άδεια. Το συγκεκριμένο σχέδιο ονομάζεται Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων και μπορείς να πάρεις περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο μας.

Επομένως ο αιτητής, αφού εξασφαλίσει την έγκριση της Πολεοδομικής Αρχής για επιπλέον Συντελεστή Δόμησης, μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση για χορηγία των αναγκαίων εργασιών.

Πότε δίνεται η χορηγία;

Η χορηγία δίνεται αναλόγως της κάθε περίπτωσης. Θα δούμε αναλυτικά και τις περιπτώσεις της ανέγερσης, της ανακαίνισης και της αγοράς. Να διευκρινηστεί εδώ ότι ο αιτητής θα πρέπει να προσέξει το στάδιο των διαδικασιών σε σχέση με την αίτηση. Όπως προαναφέραμε, πριν από την αίτηση, θα πρέπει ήδη να έχει εξασφαλιστεί η άδεια οικοδομής. Στην περίπτωση όμως που κάποιος έχει προχωρήσει και στην ανέγερση της κατοικίας του, δικαιούται μεν να κάνει αίτηση, φτάνει όμως η οικοδομή να βρίσκεται στο στάδιο του σκελετού. Δεν θα μπορεί να προχωρήσει στο στάδιο της τοιχοποιίας προτού εγκριθεί, γιατί σε τέτοια περίπτωση η αίτηση θα απορριφθεί. Τώρα, για την περίπτωση της αγοράς, να τονιστεί ότι ο αγοραστής θα πρέπει πρώτα να κάνει την αίτηση και μετά να προβεί στην εξόφληση της αγοράς.

Στάδια χορηγίας σε περίπτωση ανέγερσης:

Δικαιούσαι την πρώτη σου δόση όταν το ποσό των εργασιών ξεπεράσει το διπλάσιο του ποσού που έχεις εγκριθεί. Δηλαδή εάν έχεις εκγριθεί για €30.000, τότε στις €60.000 μπορείς να αιτηθείς τα μισά λεφτά της χορηγίας, δηλαδή τις €15.000. Στο τέλεος των εργασιών και αφού το σπίτι έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΑΗΚ, τότε μπορείς να αιτηθείς για το υπόλοιπο ποσό.

Στάδια χορηγίας σε περίπτωση ανακαίνισης:

Η περίπτωση της ανακαίνησης είναι η παρόμοια με την ανέγερση, με την μόνη διαφορά να βρίσκεται στο μέγεθος των αναγκαίων ποσών. Κι αυτό επειδή συχνά η ανακαίνιση δεν απαιτεί τα ίδια ποσά με την ανέγερση μίας οικίας. Εάν λοιπόν το ποσό της ανακαίνισης δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να δοθεί σε δύο δόσεις, τότε θα δοθεί ολόκληρο το ποσό στο τέλος. Δηλαδή στο αντίστοιχο παράδειγμα που είδαμε πιο πάνω, εάν το συνολικό ποσό της ανακαίνισης είναι €60.000, τότε η χορηγία των €30.000 θα δοθεί ολόκληρη στο τέλος και όχι σε στάδια.

Χορηγία σε περίπτωση αγοράς:

Στην περίπτωση της αγοράς θα πρέπει να τονιστεί ότι ο αιτητής δεν πρέπει να ολοκληρώσει την αγορά του πριν την υποβολή της αίτησης. Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή της αίτησης, θα κληθεί να υποβάλει το αγοραπωλητήριο έγγραφο, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει καταβάλει ένα ποσό ως προκαταβολή. Αφού εγκριθεί, θα πρέπει να ολοκληρώσει την μεταβίβαση, επομένως να έχει εξοφλήσει τον πωλητή. Αφότου λοιπόν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση και με την βεβαίωση της ΑΗΚ για σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, θα μπορεί να χορηγηθεί το ποσό της χρηματοδότησης.

Ενημέρωση – Περισσότερες Πληροφορίες

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 με τους εξής αρμόδιους Λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Λευκωσία Μάριος Μιχαήλ

Άντης Χατζηχάννας

22 804 201

22 804 120

Λεμεσός Χριστίνα Θεοδοσίου 25 806 495
Λάρνακα Νεκταρία Λοϊζίδη

Γαβριλιάνα Ευσταθίου

24 801 888

24 801 887

Πάφος Παμπίτσα Νεοφύτου 26 801 115
Αμμόχωστος Μαρία Αναστάση

Άντρη Τσαππαρέλα

23 200 906

23 200 907

Από 8:00 με 13:00 οι αιτητές μπορούν να εξυπηρετούνται και στα τηλέφωνα 22867619, κ. Μιχάλης Χαϊλής και 22867707, κ. Γιώργος Ιωάννου.

Απαραίτητα έντυπα:

Πηγή: Υπουργείο εσωτερικών

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts