Στεγαστικό Σχέδιο Μέριμνας – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Στεγαστικό Σχέδιο Μέριμνας


Αναθεωρημένο Στεγαστικό Σχέδιο Μέριμνας για Εκτοπισθέντες [2019]

Στο πλαίσιο της κοινωνική πολιτικής του κράτους και της στήριξης των εκτοπισθέντων μας, η Υπηρεσία Μέριμνας και αποκατάστασης των εκτοπισθέντων παρέχει στεγαστικά σχέδια για την δυνατότητα ιδιοκατοίκησης των προσφύγων σε όλη την Κύπρο. Το σχέδιο υλοποιείται πάντα μέσω της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων. Πρόσφατα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 3/7/2019, το αναθεωρημένο σχέδιο παροχής οικονομικής ενίσχυσης για στέγαση εκτοπισθέντων και παθόντων, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα στεγαστικά σχέδια. Ποιες είναι οι βασικές του διαφοροποιήσεις με παλαιότερα σχέδια;

Tο στεγαστικό σχέδιο της μέριμνας του 2019 αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια, αυξάνει την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους δικαιούχους, αυξάνει την οικονομική ενίσχυση που παρέχεται για επιδιορθώσεις κατοικιών, εισάγει περιορισμός στο εμβαδό των κατοικιών και εισάγει απλοποιημένες διαδικασίες για επιτάχυνση του χρόνου εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Δικαιούχοι του σχεδίου

Αίτηση για το συγκεκριμένο στεγαστικό σχέδιο μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους προσφυγικής ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης/ Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

Η οικογένεια του αιτητή πρέπει να έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο. Εξαίρεση αποτελούν οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν με διορισμό στο εξωτερικό και οι ναυτικοί και άλλοι εργαζόμενοι στο εξωτερικό με συμβόλαιο εργασίας, εφόσον η οικογένεια του αποδεδειγμένα διαμένει μόνιμα στη Κύπρο.

Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να είναι ή/και να ήταν κάτοχοι άλλης στέγης (διαμέρισμα ή κατοικία) στις ελεύθερες περιοχές. Προς τούτο πραγματοποιείται παγκύπρια έρευνα κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Εξαίρεση δίδεται στις περιπτώσεις κατοχής υποστατικού που χρησιμοποιείται από τον ίδιο αιτητή ως επαγγελματική στέγη. Πρέπει να τονιστεί ότι η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Κατηγορίες στεγαστικών σχεδίων

Το αναθεωρημένο σχέδιο δίνει τρεις επιλογές:

  1. Αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας
  2. Ανέγερση νέας κατοικίας
  3. Επιδιόρθωση υφιστάμενης κατοικίας

Το σχέδιο μπορεί να συντρέχει με το σχέδιο παραχώρησης κρατικών οικοπέδων, εφόσον ο αιτητής δεν έχει ιδιόκτητο οικόπεδο. Τα εισοδηματικά κριτήρια και το ύψος της χρηματοδότησης διαφέρουν σε κάθε κατηγορία. Σημαντικό είναι να γνωρίζεις πως υπολογίζεις το ακαθάριστο εισόδημα.

Υπολογισμός του Ακαθάριστου εισόδήματος

 Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μέριμνας, «Ακαθάριστο εισόδημα», σημαίνει το ακαθάριστο εισόδημα του έτους που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μαζί με το 13ο και 14ο μισθό όλων των μελών της οικογένειας. Λαμβάνεται υπόψη και το επίδομα υπερωριών εάν είναι επαναλαμβανόμενο, επίδομα διατροφής και άλλα επιδόματα από Δημόσια Ταμεία.

Δεν λαμβάνονται υπόψη η φοιτητική χορηγία, επίδομα τέκνου, μειώσεις απολαβών, όποιες έκτακτες αφορολόγητες αποκοπές σε μισθωτό αιτητή και άλλα μη επαναλαμβανόμενα επιδόματα/ωφελήματα. Στην περίπτωση που συμπεριληφθούν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα με αναπηρίες οι οποίες τους εμποδίζουν να διαβιούν ανεξάρτητα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος τα οποιαδήποτε επιδόματα καταβάλλονται από Δημόσια Ταμεία για το εν λόγω παιδί/παιδιά λόγω της αναπηρίας του/τους.

Ποια είναι τα εξαρτόμενα τέκνα;

Να διευκρινιστεί εδώ ότι ως  τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα παιδιά και τα τέκνα που σπουδάζουν, μέχρι 23 ετών για γυναίκες και 25 ετών για άντρες.  Ως αποδεικτικά θα προσκομίζονται βεβαιώσεις φοίτησης και εθνοφρουράς.

Αγορά ή Ανέγερση κατοικίας

Η αγορά διαμερίσματος θεωρείται  έγκυρη όταν πραγματοποιήθηκε βάσει χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποκλειστικά στο όνομα του εκτοπισμένου αιτητή ή /και στο όνομα του άλλου μέλους του ζεύγους. Στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σύναψη αγοραπωλητηρίου εγγράφου, δύναται να προσκομισθεί τίτλος ιδιοκτησίας.

Απαραίτητα έγγραφα για αίτηση

  • Άδεια Οικοδομής
  • Τοπογραφικό Σχέδιο
  • Βεβαίωση από την ΑΗΚ Μόνιμης Σύνδεσης του ακινήτου στο όνομα του αιτητή ή/και του άλλου μέλους τους ζεύγους,
    Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας στη μορφή εντύπου που καθορίζεται από την ΥΜΑΠΕ
  • Τεκμηρίωση πληρωμής του κόστους αγοράς ή στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για κάλυψη του προϋπολογισθέντος κόστους απόκτησης της κατοικίας/διαμερίσματος.

Τεκμήρια διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων

Τεκμήρια διαθεσιμότητας απαραίτητων πόρων μπορεί να είναι το αντίγραφο έγκρισης εξασφάλισης δανειοδότησης ή και αντίγραφο προ-συμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό και για το μέρος του κόστους που αφορά σε ιδίους χρηματικούς πόρους, τεκμηρίωση καταθέσεων με βεβαίωση από χρηματοδοτικό οργανισμό.

Αναδρομική χρηματοδότηση: Πότε ισχύει

Στην περίπτωση που η αγορά έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης και εντός 1 έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 100% της στεγαστικής βοήθειας και εντός 1ου και 2ου έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 50% της στεγαστικής βοήθειας, νοουμένου ότι πληρούνται οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις. Εξυπακούεται ότι για αγορά/απόκτηση που πραγματοποιήθηκε πέραν των 2 ετών πριν την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου ή ολόκληρης της κατοικίας/διαμερίσματος δια αγοράς ή δωρεάς, συμπεριλαμβανομένου και της μεταβίβασης οικίας αυτοστέγασης ή οικίας κυβερνητικού οικισμού, από τα ακόλουθα συγγενικά πρόσωπα: παιδιά, γονείς, πεθερικά, παππούδες/γιαγιάδες παραχωρείται το 50% της ισχύουσας βοήθειας.

Πότε καταβάλλεται η οικονομική βοήθεια;

Η οικονομική βοήθεια, αφαιρουμένων οποιονδήποτε μειώσεων/αποκοπών, καταβάλλεται εφόσον η κατοικία είναι έτοιμη προς χρήση (και επί τούτου προσκομίζεται Βεβαίωση από την ΑΗΚ), εφάπαξ σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή ή σε κοινό λογαριασμό με το άλλο μέλος του ζεύγους, από το Λογιστήριο του οικείου Επάρχου αφού προηγηθεί υπογραφή Συμφωνίας με τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπο του. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά οικιστικής μονάδας από τον ΚΟΑΓ όπου δύναται να καταβληθεί η χορηγία σε λογαριασμό του ΚΟΑΓ κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης του αιτητή.

Εισοδηματικά κριτήρια

Αγορά ή Ανέγερση κατοικίας

Παραχωρείται ολόκληρη η στεγαστική βοήθεια για αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας αλλά και για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μόνο όταν το «εμβαδόν της οικιστικής μονάδας» είναι ίσο ή μικρότερο των 250τ.μ. σύμφωνα με την Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή.

Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της προτεινόμενης πρόνοιας «εμβαδόν» θα σημαίνει το άθροισμα των εμβαδών των καλυμμένων χώρων της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων της κατοικίας , καθώς και των καλυμμένων βεραντών, εξαιρουμένων:
μέχρι 5 τ.μ. εμβαδόν μηχανοστασίων.
μέχρι 7 τ.μ. εμβαδόν αποθηκευτικών χώρων.
μέχρι 36 τ.μ. εμβαδόν καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων.
μέχρι 30 τ.μ. εμβαδόν καλυμμένων βεραντών.

Δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια για αγορά κατοικίας ή για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο η οποία περιλαμβάνει κολυμβητικές δεξαμενές (ιδιωτική πισίνα).


Επιδιόρθωση κατοικίας
 

Παραχωρείται οικονομική βοήθεια για την επιδιόρθωση κατοικίας ή διαμερίσματος που αγοράστηκε ή ανεγέρθηκε από τον αιτητή ή το άλλο μέλος του ζεύγους ή από μονήρες άτομο και αποτελεί τη μοναδική κατοικία του αιτητή ή ο αιτητής κατέχει «δικαίωμα οίκησης εφ’ όρου ζωής» επί αυτής, την οποία χρησιμοποιεί μόνιμα για κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. Να τονιστεί ότι η κατοικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 20 ετών.

Η παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας για τον σκοπό αυτό καλύπτει και οικιστική μονάδα κυβερνητικού οικισμού και συνοικισμού αυτοστέγασης που αποκτήθηκε από τον αιτητή δυνάμει αγοράς ή μεταβίβασης.

Με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εκτίμηση του κόστους επιδιόρθωσης και περιγραφή των προτεινόμενων επιδιορθώσεων από ιδιώτη μελετητή. Με την έγκριση της υπόθεσης και αφού ο αιτητής ενημερωθεί μπορεί να προχωρήσει στις επιδιορθώσεις, όχι προηγουμένως. Με την ολοκλήρωση των επιδιορθώσεων πραγματοποιείται έλεγχος από λειτουργό του οικείου Επάρχου και προωθείται η πληρωμή μέσω του λογιστηρίου της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης.

Κατέβασε εδώ την Αίτηση Εκτοπισθέντα και Παθόντα για Παροχή Στεγαστικής Βοήθειας  

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts