Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης


Έκδοση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης: Το τελικό στάδιο της Αδειοδότησης

Οι περισσότεροι αγοραστές ακινήτων στην Κύπρο, δεν έχουν στα χέρια τους Τίτλο Ιδιοκτησίας , αλλά ένα αγοραπωλητήριο έγγραφο κατατεθημένο στο κτηματολόγιο. Και ενώ περιμένουν ότι το Κτηματολογικό Γραφείο να τους εκδόσει τον Τίτλο Ιδιοκτησίας (με το ακίνητο εγγεγραμένο επί του τίτλου), αγνοούν την διαδικασία αδειοδότησης. (Αν θες να μάθεις περισσότερα για τις διαδικασίες αδειοδότησης στην Κύπρο διάβασε το σχετικό μας άρθρο ΕΔΩ.) Κανείς δεν τους έχει πει ότι αυτό που πρώτα πρέπει να γίνει είναι να εκδοθεί από την Αρμόδια Οικοδομική Αρχή το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.

Το Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης μιας οικοδομής είναι το έγγραφο που πιστοποιεί ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε βάσει των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων και μελετών. Αποτελεί το τελικό στάδιο των διαδικασιών αδειοδότησης στην Κύπρο.  Η έκδοση του αποτελεί την τελική πιστοποίηση ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε σύμφωνα με την Οικοδομική Άδεια, για αυτό και υπεύθυνη Αρμόδια Αρχή για την έκδοση του είναι η Οικοδομική Αρχή. Μπορούν να εκδοθούν τριών ειδών Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης για τις οικοδομές:

  1. Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης (χωρίς σημειώσεις)
  2. Πιστοποιητικό με Σημειώσεις
  3. Πιστοποιητικό μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε το πότε εκδίδεται το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, θα δούμε τις διαφορές των τριών πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και επίσης θα μάθεις πως γίνεται η εγγραφή της οικοδομής στον τίτλο ιδιοκτησίας.

Πότε εκδίδεται το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης

Το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και αφού ο μελετητής και επιβλέπων μηχανικός έχει ελέγξει ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε βάσει των σχεδιών και την εγκεκριμένης άδειας οικοδομής. Στο άρθρο μας με τίτλο “Οικοδομική Άδεια” μπορείς να βρεις και να κατεβάσεις όλα τα αναγκαία έντυπα. Ταυτόχρονα, υποβάλονται και συγκεκριμένα έγγραφα από τους μελετητές. Το πρώτο έντυπο (έντυπο 6) είναι το πιστοποιητικό συμπλήρωσης έργου. Το δεύτερο έντυπο (έντυπο 6.1) είναι σε περίπτωση που υπήρξαν μικρές αλλαγές σε σχέση με τα κατατιθέντα σχέδια. Τις πιο πάνω αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν μπορείς να τις κατεβάσεις πιο κάτω.

Έντυπο 5 – Γνωστοποίηση συμπλήρωσης εργασιών για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης

Έντυπο 6 – Πιστοποιητικό συμπλήρωσης έργου

Έντυπο 6.1 – Έκθεση Επιβλέποντα Μηχανικού προς την Αρμόδια Αρχή

Να τονιστεί εδώ ότι σε περίπτωση κάθετου και οριζόντιου διαχωρισμού, υπάρχει άλλο πιστοποιητικό για την οικοδομή ως ανάπτυξη και άλλο πιστοποιητικό για τον διαχωρισμό. Επομένως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκδοθούν δύο πιστοποιητικά. Πρώτα πρέπει ν  α εγκριθεί το πιστοποιητικό για την οικοδομή και μετά για τον διαχωρισμό. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το θέμα του κάθετου και οριζόντιου διαχωρισμού διάβασε αυτό το άρθρο μας. Ας δούμε τώρα αναλυτικά τα τρία είδη πιστοποιητικών που μπορούν να εκδοθούν σε σχέση με τη νομιμότητα της οικοδομής και τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους.

Επίσημο Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης

Η πρώτη περίπτωση αποτελεί το «επίσημο» Πιστοποιητικό, καθώς πιστοποιεί ότι τα πάντα έγιναν βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και δεν υπάρχει τίποτα παράτυπο. Πριν τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας του περί Οδών και Οικοδομών ήταν το μοναδικό πιστοποιητικό που μπορούσε να εκδοθεί. Όμως η έλλειψη ελέγχου, η γενική ανομία που επικρατούσε και τα προβλήματα που δημιουργούσε η ανομία ορισμένων ιδιοκτητών στους νομοταγείς συνιδιοκτήτες τους, οδήγησε τις αρχές στο να επιτρέψουν την έκδοση πιστοποιητικών με ορισμένες σημειώσεις.

Τελική Έγκριση με Σημειώσεις

Το δεύτερο Πιστοποιητικό υποδεικνύει ότι τηρούνται οι βασικές πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης, με κάποιες μικρές παρατυπίες, όπως λόγου χάρη ένας μή εξουσιοδοτημένος στεγασμένος χώρος στάθμευσης. Παρόλο που εγκρίνεται η ανάπτυξη, η Οικοδομική Αρχή προτρέπει όπως οι παρατηρήσεις τακτοποιηθούν εντός καθορισμένης περιόδου, αλλιώς θα επιβληθούν δικαστικά μέτρα. Μέχρι τώρα οι οικοδομικές αρχές δεν έχουν δείξει αυστηρότητα σχετικά με την παραπομπή τέτοιων θεμάτων στην δικαιοσύνη.

Πιστοποιητικό μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών

Η τελευταία περίπτωση αφορά σε πιο σοβαρά ζητήματα, όπως επέμβαση της οικοδομής σε δημόσιο χώρο ή η υπέρβαση του Συντελεστή Δόμησης. Στην περίπτωση αυτή σου στερείται το δικαίωμα να υποθηκεύσεις ή να μεταβιβάσεις την περιουσία σου. Εξαιρείται μονάχα η κληρονομική μεταβίβαση. Παρόλο που το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αποτελέσει παρότρυνση προς τον ιδιοκτήτη για νομιμοποίηση, το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από την ίδια την αρμόδια αρχή, δηλαδή η αρχή δεν προβαίνει σε έκδοση του εάν δεν το ζητήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, το καθιστά μη ουσιαστικό μέτρο. Δηλαδή, στην πράξη υπάρχουν αμέτρητα ακίνητα για τα οποία κανένα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά δεν έχουν ποτέ εκδοθεί. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν έχει ελεχθεί η νομιμότητα των εν λόγω ακινήτων.

Εγγραφή στον Τίτλο Ιδιοκτησίας

Το Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης απαιτείται για την εγγραφή της οικοδομής στον Τίτλο Ιδιοκτησίας. Οι  σημειώσεις που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό, αναγράφονται και στον επικαιροποιημένο Τίτλο Ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση κάθετου ή/και οριζόντιου διαχωρισμού ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία. Πρώτα εκδίδεται το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης της συνολικής οικοδομής. Μπορείς με το πιστοποιητικό αυτό να ζητήσεις την εγγραφή της οικοδομής στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, αλλά αφού είναι γνωστό ότι θα ακολουθήσει ο διαχωρισμός κάνεις ταυτόχρονα την διαδικασία. Δηλαδή ζητάς απευθείας την εγγραφή της κάθε μονάδας που θα προκύψει από τον διαχωρισμό και την έκδοση των ξεχωριστών τίτλων. Ακολουθεί η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στο κτηματολόγιο.

Απαραίτητα έγγραφα για εγγραφή στον τίτλο:

  • Άδεια Οικοδομής για την οικοδομή
  • Άδεια Οικοδομής για τον διαχωρισμό
  • Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης της οικοδομής
  • Κατόψεις της άδειας οικοδομής
  • Κατόψεις του διαχωρισμού
  • Έντυπα του κτηματολογίου

Αφού το κτηματολόγιο εγκρίνει την αίτηση για επικαιροποίηση του τίτλου, τότε η οικοδομική αρχή θα πρέπει να εκδόσει το πιστοποιητικό για τον διαχωρισμό και το έντυπο αυτό κατατείθεται στο κτηματολόγιο. Αφού γίνει το πιο πάνω το κτηματολόγιο εκδίδει τον επικαιροποιημένο τίτλο ιδιοκτησίας όπου αναγράφεται πάνω η οικιστική μονάδα και το μερίδιο ιδιοκτησίας. Βρες τα έντυπα του Κτηματολογίου σε αυτό ο άρθρο μας. 

Άρθρα μας που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts