Έκδοση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης: Το τελικό στάδιο της Αδειοδότησης

Το Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης μιας οικοδομής είναι το έγγραφο που πιστοποιεί ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων και Μελετών. Αποτελεί το τελικό στάδιο των Διαδικασιών Αδειοδότησης στην Κύπρο.  Η έκδοσή του αποτελεί την τελική πιστοποίηση ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε σύμφωνα με την Οικοδομική Άδεια, για αυτό και υπεύθυνη Αρμόδια Αρχή για την έκδοσή του είναι η Οικοδομική Αρχή. Μπορούν να εκδοθούν τριών ειδών Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης για τις οικοδομές:

  1. Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης (χωρίς σημειώσεις)
  2. Πιστοποιητικό με Σημειώσεις
  3. Πιστοποιητικό μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών

Επίσημο Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης

Η πρώτη περίπτωση αποτελεί το «επίσημο» Πιστοποιητικό, καθώς πιστοποιεί ότι τα πάντα έγιναν βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων και δεν υπάρχει τίποτα παράτυπο.

Τελική Έγκριση με Σημειώσεις

Το δεύτερο Πιστοποιητικό υποδεικνύει ότι τηρούνται οι βασικές πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης, με κάποιες μικρές παρατυπίες, όπως λόγου χάρη ένας μή εξουσιοδοτημένος στεγασμένος χώρος στάθμευσης. Παρόλο που εγκρίνεται η ανάπτυξη, η Οικοδομική Αρχή προτρέπει όπως οι παρατηρήσεις τακτοποιηθούν εντός καθορισμένης περιόδου, αλλιώς θα επιβληθούν δικαστικά μέτρα.

Πιστοποιητικό μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών

Η τελευταία περίπτωση αφορά σε πιο σοβαρά ζητήματα, όπως επέμβαση της οικοδομής σε δημόσιο χώρο ή η υπέρβαση του Συντελεστή Δόμησης. Στην περίπτωση αυτή σου στερείται το δικαίωμα να υποθηκεύσεις ή να μεταβιβάσεις την περιουσία σου. Εξαιρείται μονάχα η κληρονομική μεταβίβαση.

Το Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης απαιτείται για την εγγραφή της οικοδομής στον Τίτλο Ιδιοκτησίας. Οι  σημειώσεις που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό, αναγράφονται και στον επικαιροποιημένο Τίτλο Ιδιοκτησίας.

 

ECOSMART PROPERTY

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.