ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Ποιές είναι και τι χορηγείται – ECOSMART PROPERTY DESIGN

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Ποιές είναι και τι χορηγείται


Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ)

Η Πολεοδομία στην Κύπρο έχει αναγνωρίσει την σημασία των περιοχών με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα, σε συντομογραφία ΠΕΧ.  Υποδεικνύονται στους χάρτες των Σχεδίων Ανάπτυξης, δηλαδή των Τοπικών Σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής. Σε αυτό το άρθρο μας μπορείς να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για το πολεοδομικό σύστημα της Κύπρου και την ιεράρχηση των Σχεδίων Ανάπτυξης. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιές συγκεκριμένα είναι οι περιοχές ειδικού χαρακτήρα και τι χορηγίες παρέχονται για σπίτια και άλλες οικοδομές που βρίσκονται σε αυτές.

Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα χαρακτηρίζονται οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν, κατοικίες, διάφορες οικοδομές και άλλα ανθρωποποιητά στοιχεία κοινωνικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού ή άλλου ενδιαφέροντος.  Οι περιοχές αυτές δεν αποτελούν συγκεκριμένη ζώνη με δικούς της Συντελεστές Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές ελέγχεται με άλλους περιορισμούς πέραν των μέγιστων συντελεστών της πολεοδομικής ζώνης που τους “φιλοξενεί”. Ως ΠΕΧ μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν και περιοχές με ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον.

Παραδείγματα τέτοιων περιοχών είναι τα ιστορικά κέντρα των πόλεων μας, οι ιστορικοί πυρήνες των χωριών αλλά και των δήμων μας και άλλες περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια και οικοδομές με αξιόλογο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Ο στόχος των Σχεδίων Ανάπτυξης είναι η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών που πολιτιστικά κατατάσσονται στο «ανθρωποποιητό περιβάλλον». Για αυτό και υπάρχουν ορισμένες πρόνοιες που αφορούν στις ΠΕΧ.

Πρόνοιες που αφορούν στις ΠΕΧ

 • Δεν υιοθετείται η αύξηση του καθορισμένου ύψους που επιτρέπεται να εφαρμοστεί σε διάφορες ζώνες όπως οικιστική ή εμπορική.
 • Δεν μπορεί να ανεγερθεί η οικοδομή επί πιλοτής, εξαιρουμένου του τύπου της θμιυπόγειας πιλοτής, της οποίας η οροφή θα πρέπει να είναι μέχρι το 1,20μ. πάνω από το επίπεδο του εδάφους.
 • Δεν υπόκεινται σε κίνητρα αύξησης του μέγιστου ύψους.
 • Δεν υπόκειται στην δυνατότητα διείσδυσης της εμπορικής ζώνης σε γειτονική ζώνη, δηλαδή διείσδυση στην ΠΕΧ.

Σχέδιο Χορηγιών για οικοδομές σε ΠΕΧ

Το σχέδιο χορηγιών έχει την επίσημη ονομασία «Σχέδιο Παροχής Επιχορηγήσεων του κόστους ανέγερσης και επιδιόρθωσης οικοδομών οι οποίες επηρεάζονται από όρους που απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων παραδοσιακών υλικών». Είναι ένα από τα πολλά σχέδια χορηγιών για σπίτια και κατοικίες που παρέχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο αναφέρεται ουσιαστικά σε οικοδομές οι οποίες  βρίσκονται σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) και για αυτό τους έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι κατά την έκδοση της Άδειας Οικοδομής, όπως η χρήση συγκεκριμένων παραδοσιακών υλικών. Σκοπός των συγκεκριμένων όρων που επιβάλλονται είναι η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα του αρχιτεκτονικό περιβάλλοντος των ιστορικών ή παραδοσιακών πυρήνων στους οποίους βρίσκονται.

Κριτήρια οικοδομής για ένταξη στη χορηγία

 • Ισχύει για άδειες μετά τις 1 Ιανουαρίου του 2008.
 • Η ιδιοκτησία πρέπει να είναι σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) ή σε πυρήνες χωριών που διατηρούν την παλιά δομή και χαρακτήρα τους.
 • Εφόσον έχουν επιβληθεί όροι στην Πολεοδομική ή Οικοδομική Άδεια για:
 1. Πέτρινες τοιχοποιίες ή Τοίχους Αντιστήριξης
 2. Τοιχοποιίες από ωμοπλινθοδομή ή οπτοπλινθοδομή
 3. Ξύλινα κουφώματα
 4. Ξύλινα τελειώματα στέγης
 5. Αντικατάσταση τσίγκων με κεραμίδι πήλινο
 6. Απόκρυψη ντεποζίτων νερού ή ηλιακού θερμοσίφωνα

Οικοδομές που εξαιρούνται της χορηγίας

 • Όταν οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν πριν την 1η Ιανουαρίου του 2008.
 • Όταν η οικοδομή εκτελέστηκε χωρίς να υλοποιεί τους όρους οι οποίοι επιβλήθηκαν στην άδεια.
 • Σε περίπτωση Διατηρητέων οικοδομών, εφόσον υπάρχουν άλλα σχέδια χορηγιών για τις οικοδομές αυτές.

Επιχορηγήσεις για οικοδομές σε ΠΕΧ

Πρώτη ιδιόκτητη κατοικία

1A. Ανέγερση ή επιδιόρθωση πέτρινης τοιχοποιίας

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους για ανέγερση ή επιδιόρθωση πέτρινης τοιχοποιίας και τοίχου αντιστήριξης. Σε περίπτωση ανέγερσης πέτρινης τοιχοποιίας εγκρίνονται τιμές από 70 μέχρι 80€ το τ.μ. (αναλόγως του είδους της πέτρας που χρησιμοποιείται) και σε περίπτωση επένδυσης, από 50 μέχρι 70 €/τ.μ. Για επιδιόρθωση εγκρίνεται 45€/τ.μ.

Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 2000€ μέχρι 15000€.

1Β. Εξωτερικά ξύλινα παράθυρα και ξύλινα τελειώματα στέγης

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του κόστους που συνεπάγονται τρεις διαδοχικές συντηρήσεις (καθάρισμα – μπογιάτισμα) των εξωτερικών ξύλινων πορτοπαραθύρων και ξύλινων τελειωμάτων στέγης ως εξής:

 • Ξύλινα πορτοπαράθυρα και τζαμλίκια: 115€/τ.μ.
 • Ξύλινα πορτοπαράθυρα (χωρίς τζαμλίκια): 85 €/τ.μ.
 • Ξύλινα τζαμλίκια: 85€/τ.μ.
 • Ξύλινο τελείωμα στέγης (καρκάνι): 50€/τ.μ.

Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 500€ μέχρι 2500€.

1Γ. Στέγη

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η αντικατάσταση της επικάλυψης της τσίγκινης στέγης, με κεραμίδια πήλινα και ξύλινα τελειώματα. Υπολογίζεται το ποσό των 100€/τ.μ. με μέγιστο ποσό τις 10000 € και ελάχιστο 2000€.

1Δ. Εξωτερικοί τοίχοι από ωμόπλινθους/οπτόπλινθους

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του κόστους που συνεπάγεται η συμπλήρωση ή επιδιόρθωση τοιχοποιίας από πλίνθους ή οπτόπλινθους δηλαδή το γεμάτο τουβλάκι, με βάση τις εξής τιμές:

 • Τοιχοποιία από ωμόπλινθους: 140€/τ.μ.
 • Τοιχοποιία από οπτόπλινθους: 120€/τ.μ.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 7000€ και το ελάχιστο 2000€.

1Ε. Απόκρυψη ντεποζίτων νερού  και ηλιακού θερμοσίφωνα

Δίνεται επιχορήγηση 500€ για κάθε ηλιακό θερμοσίφωνα, εφόσον αποκρύβονται πλήρως τα ντεπόζιτα του κρύου και ζεστού νερού και στη στέγη ή στο δώμα θα είναι εμφανή μόνο τα ηλιακά πλαίσια, τοποθετημένα παράλληλα και σε επαφή σχεδόν με την επιφάνεια της οροφής ή στέγης.

Περιπτώσεις πλην της πρώτης ιδιόκτητης κατοικίας

Ισχύουν σε όλες τις υποκατηγορίες, ό,τι ισχύει και για τις περιπτώσεις της πρώτης κατοικίας, με την μόνη διαφορά ότι το ποσό επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 50% του απαιτούμενου κόστους των εργασιών.

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts