ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ECOSMART PROPERTY DESIGN

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Μελέτη & Σχεδιασμός: Στάδιο Αδειοδότησης

Η Μελέτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση της κατασκευής. Χωρίς Μελέτη, δεν υπάρχει ούτε καταγεγραμμένος στόχος ούτε επιθυμητή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Η Μελέτη επιτυγχάνει μετρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικοδομή όπως ο προσδιορισμός της ενεργειακής κατηγορίας, στατικές αντοχές, χρόνοι πυρασφάλειας , ηχομόνωση και πολλά άλλα. Χωρίς την Μελέτη και την αντίστοιχη Επίβλεψη των εργασιών, η ποιότητα των πιο πάνω χαρακτηριστικών είναι απροσδιόριστη. Οι συνηθέστερες Μελέτες που απαιτούνται για την ορθή ανέγερση  μιας κατοικίας είναι οι εξής:

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Προσδιορισμός του μεγέθους, του είδους (χρήσης) και της αισθητικής της ανάπτυξης.
  • Στατική Μελέτη: Ικανοποίηση των οικοδομικών ρυθμίσεων και προδιαγραφές για όσο πιο ασφαλή οικοδομή με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Η Μελέτη που προσδιορίζει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μιας οικοδομής, συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Αποτελεί ουσιαστικά την Ενεργειακή Μελέτη της οικοδομής. Προσδιορίζει, ανάμεσα σε άλλα, το είδος και το πάχος της θερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί στο κέλυφος του κτιρίου καθώς και την απόδοση και κατανάλωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Αναλόγως του μεγέθους και του είδους της ανάπτυξης μπορεί να ζητηθούν και άλλες Μελέτες από την Αρμόδια Αρχή για σκοπούς Αδειοδότησης, όπως για παράδειγμα Κυκλοφοριακή Μελέτη, η Γεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Μελέτη Εφαρμογής: Στάδιο Εκτέλεσης

Πέραν των πιο πάνω μελετών, ο αρχιτέκτονας και οι μηχανικοί μπορούν να εκπονήσουν μελέτες για σκοπούς εκτέλεσης των εργασιών. Οι μελέτες αυτές ονομάζονται μελέτες εφαρμογής και συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα που παραδίδονται στους εργολάβους για να δώσουν προσφορά. Τα έγγραφα αυτά ονομάζονται συγγραφή υποχρεώσεων προς εργολάβους. Πάμε να δούμε κάποιες χρήσιμες μελετητικές υπηρεσίες για την εύρυθμη εκτέλεση και επίβλεψη οποιωνδήποτε εργασιών:

  • Σχέδια Λεπτομερειών: Δείχνουν τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δομικό στοιχείο ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, η οροφή, τα πατώματα και άλλα. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα όπως η υγρομόνωση και η θερμομόνωση του κελύφους, ιδιαίτερα στα σημεία συμβολής των δομικών στοιχείων, καθώς η λανθασμένη εφαρμογή τους μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα. Συνήθως συνοδεύονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
  • Τεχνικές (Κατασκευαστικές) Προδιαγραφές: Οι Προδιαγραφές είναι ένα γραπτό κείμενο που προσδιορίζει με λεπτομέρεια την ποιότητα και το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Συνοδεύει τα σχέδια λεπτομερειών καθώς αναφέρει πληροφορίες που δεν υπάρχουν στα σχέδια. Τα Σχέδια Λεπτομερειών και οι Κατασκευαστικές Προδιαγραφές αποτελούν μέρος των Εγγράφων της Προσφοράς μαζί με το Συμβόλαιο Εργολαβίας.
  • Επιμέτρηση Ποσοτήτων: Καταγράφονται οι εργασίες, το είδος τους και η ποσότητα στην οποία θα εκτελεστούν (π.χ. τρεχούμενα μέτρα, τετραγωνικά μέτρα, ποσά προνοίας) ετοιμάζοντας έτσι το Δελτίο Ποσοτήτων. Το Δελτίο Ποσοτήτων αποτελεί μέρος των Εγγράφων της Προσφοράς μαζί με το Συμβόλαιο Εργολαβίας.

Άλλες Μελέτες που θα μπορούσαν να απαιτηθούν ή να ζητηθούν από τον ιδιοκτήτη για σκοπούς ποιότητας και άνεσης της οικοδομής είναι ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και η Αρχιτεκτονική Τοπίου/Τοπιοτέχνιση. Επίσης να πούμε ότι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας είναι πλέον αναγκαστικό για όλες τις εργασίες. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να μάθεις σε αυτό άρθρο.

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts