Η Αδειοδότηση μίας οικοδομής είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την τελική νομιμοποίησή της και και εγγραφή της επί του Tίτλου Iδιοκτησίας.

Είναι συχνά χρονοβόρα διαδικασία στην Κύπρο, λόγω του ότι απαιτείται η έκδοση αδειών από πολλές Αρμόδιες Αρχές και η ταυτόχρονη διαβούλευση διαφόρων τμημάτων (πχ. Πυροσβεστική, ΚΟΤ, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, CYTA, ΑΗΚ κα.). Ο ειδικός για τις διαδικασίες αυτές είναι ο Αρχιτέκτονας Μελετητής.

Αυτά είναι τα βασικά στάδια της Αδειοδότησης:

  1. Πολεοδομική Άδεια: Αποτελεί την γνωστοποίηση της πρόθεσης ενός ιδιοκτήτη να προβεί σε ανάπτυξη. Εδώ η Aρμόδια Aρχή ελέγχει περισσότερο την ένταση, την χρήση και την αισθητική της ανάπτυξης. Η Άδεια μπορεί να αφορά σε ανάπτυξη διαφόρων χρήσεων καθώς και σε διαχωρισμούς γης και οικοδομών. Βασικό απαιτούμενο είναι τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια, υπογεγραμμένα από τον Εξουσιοδοτημένο Αρχιτέκτονα – Μελετητή.
  1. Οικοδομική Άδεια: Είναι η άδεια που σου δίνει το δικαίωμα να προβείς στην έναρξη των αναγκαίων εργασιών. Απαιτούνται αρκετές Μελέτες όπως Στατική, Ενεργειακή και Η/Μ Μελέτη.  Σε πιο εξειδικευμένες αναπτύξεις απαιτούνται πιο εξειδικευμένες Μελέτες όπως Γεωτεχνική, Κυκλοφοριακή ή και Περιβαλλοντική Μελέτη. Η έκδοση της Οικοδομικής Άδειας γίνεται από  διαφορετικές Αρμόδιες Αρχές (Οικοδομικές Αρχές) από αυτές που εκδίδουν την Πολεοδομική Άδεια.
  1. Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης: Αποτελεί την απόδειξη ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεστεί βάσει της Οικοδομικής Άδειας. Εκδίδεται από την ίδια Αρμόδια Αρχή που εκδίδει την Οικοδομική Άδεια. Υπάρχουν τριών ειδών Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης.
  1. Εγγραφή οικοδομής (επί του οικοπέδου): Η διαδικασία γίνεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η μη εγγραφή μίας οικοδομής επί του τεμαχίου μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που συχνά δεν έχουν να κάνουν με το ίδιο το Κτηματολόγιο.

Οι τρεις κύριες Αρμόδιες Αρχές είναι οι Πολεοδομική Αρχή, η Οικοδομική Αρχή και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Από την πρώτη γνωστοποίηση για ανάπτυξη, μέχρι την τελική της εγγραφή στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, υπάρχουν αρκετές αιτήσεις για άδειες στις Αρμόδιες Αρχές, που συχνά αλληλοεξαρτόνται.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται οργανωμένος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων

Ο συντονισμός θα γίνει από ένα Αρχιτέκτονα – Μελετητή. Ο Αρχιτέκτονας σχεδιάζει την ανάπτυξη, επομένως γνωρίζει καλύτερα τις πολεοδομικές νομοθεσίες και τις Διαδικασίες Αδειοδότησης.

 

ECOSMART PROPERTY

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.