Insperia

Loading...

ECOSMART PROPERTY Design Development

Η ECOSMART PROPERTY είναι ο ανεξάρτητος οικοδομικός σου σύμβουλος!

Σκέψου ότι η Μελέτη αποτελεί το μικρότερο κόστος στην μεγαλύτερη επένδυση της ζωής σου.

Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει η καλύτερη λύση, αλλά η καταλληλότερη για σένα!

Και επειδή η πρόνοια είναι καλύτερη από την θεραπεία, είσαι στο κατάλληλο μέρος.

H ECOSMART PROPERTY σε αριθμούς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γίνε ο Ιδιοκτήτης μίας Μοναδικής, Αναβαθμισμένης και Νόμιμης Ιδιοκτησίας!

Μελέτες & Σχεδιασμός

Η Μελέτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση της κατασκευής. Χωρίς Μελέτη, δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει καταγεγραμμένος στόχος, ούτε και επιθυμητή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Η Μελέτη επιτυγχάνει μετρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικοδομή όπως ο προσδιορισμός της ενεργειακής κατηγορίας, στατικές αντοχές, χρόνοι πυρασφάλειας , ηχομόνωση και πολλά άλλα. Χωρίς την Μελέτη και την αντίστοιχη Επίβλεψη των εργασιών, η ποιότητα των πιο πάνω χαρακτηριστικών είναι απροσδιόριστη. Οι συνηθέστερες Μελέτες που απαιτούνται για την Αδειοδότηση μιας κατοικίας είναι οι εξής:
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Προσδιορισμός του μεγέθους, του είδους (χρήσης) και της αισθητικής της ανάπτυξης.
 • Στατική Μελέτη: Ικανοποίηση των οικοδομικών ρυθμίσεων και προδιαγραφές για όσο πιο ασφαλή οικοδομή με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Η Μελέτη που προσδιορίζει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μιας οικοδομής, συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Αποτελεί ουσιαστικά την Ενεργειακή Μελέτη της οικοδομής. Προσδιορίζει, ανάμεσα σε άλλα, το είδος και το πάχος της θερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί στο κέλυφος του κτιρίου καθώς και την απόδοση και κατανάλωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Αναλόγως του μεγέθους και του είδους της ανάπτυξης μπορεί να ζητηθούν και άλλες Μελέτες από την Αρμόδια Αρχή για σκοπούς Αδειοδότησης, όπως για παράδειγμα Κυκλοφοριακή Μελέτη, η Γεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Παρ’όλα αυτά, για την εύρυθμη ανέγερσης και επίβλεψης της οικοδομής, είναι χρήσιμες οι πιο κάτω Μελετητικές υπηρεσίες:
 • Σχέδια Λεπτομερειών: Δείχνουν τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δομικό στοιχείο ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, η οροφή, τα πατώματα και άλλα. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα όπως η υγρομόνωση και η θερμομόνωση του κελύφους, ιδιαίτερα στα σημεία συμβολής των δομικών στοιχείων, καθώς η λανθασμένη εφαρμογή τους μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα. Συνήθως συνοδεύονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
 • Τεχνικές (Κατασκευαστικές) Προδιαγραφές: Οι Προδιαγραφές είναι ένα γραπτό κείμενο που προσδιορίζει με λεπτομέρεια την ποιότητα και το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Συνοδεύει τα σχέδια λεπτομερειών καθώς αναφέρει πληροφορίες που δεν υπάρχουν στα σχέδια. Τα Σχέδια Λεπτομερειών και οι Κατασκευαστικές Προδιαγραφές αποτελούν μέρος των Εγγράφων της Προσφοράς μαζί με το Συμβόλαιο Εργολαβίας.
 • Επιμέτρηση Ποσοτήτων: Καταγράφονται οι εργασίες, το είδος τους και η ποσότητα στην οποία θα εκτελεστούν (π.χ. τρεχούμενα μέτρα, τετραγωνικά μέτρα, ποσά προνοίας) ετοιμάζοντας έτσι το Δελτίο Ποσοτήτων. Το Δελτίο Ποσοτήτων αποτελεί μέρος των Εγγράφων της Προσφοράς μαζί με το Συμβόλαιο Εργολαβίας.

Άλλες Μελέτες που θα μπορούσαν να απαιτηθούν ή να ζητηθούν από τον ιδιοκτήτη για σκοπούς ποιότητας και άνεσης της οικοδομής είναι ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και η Αρχιτεκτονική Τοπίου/Τοπιοτέχνιση. 

Αδειοδότηση & Νομιμοποίηση

Στην κατηγορία της Αδειοδότησης εμπίπτουν όλες οι υπηρεσίες ενός Μελετητή που έχουν να κάνουν με Μελέτες οι οποίες πρόκειται να κατατεθούν για έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Πιο κάτω, αναφέρονται περιληπτικά ορισμένες από τις συνηθέστερες αιτήσεις:

 

 1. Πολεοδομική Άδεια: Αφορά στην χρήση και μέγεθος μίας ανάπτυξης. Προηγείται της οικοδομικής άδειας.

 

 1. Οικοδομική Άδεια: Εμπεριέχει την Στατική Μελέτη, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, την Ηλεκτρολογική / Μηχανολογική Μελέτη και άλλες Μελέτες αναλόγως της χρήσης και του μεγέθους της ανάπτυξης.

 

 1. Τελική Έγκριση: Αφορά στον τελικό έλεγχο που πιστοποιεί ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων και Μελετών. Απαιτείται για την εγγραφή της οικοδομής στον Τίτλο Ιδιοκτησίας.

 

 1. Εγγραφή οικοδομής σε Τίτλο Ιδιοκτησίας: Είναι η επίσημη και νόμιμη καταγραφή οποιασδήποτε ανάπτυξης επί του Τίτλου Ιδιοκτησίας του τεμαχίου. Ως διαδικασία αναφέρεται και ως Επικαιροποίηση Τίτλου Ιδιοκτησίας.

 

 1. Κάθετος Διαχωρισμός: Αφορά στον διαχωρισμό γης σε επιμέρους τμήματα, για παράδειγμα οικόπεδα ή μισά οικόπεδα.

 

 1. Οριζόντιος Διαχωρισμός: Αφορά στον διαχωρισμό δύο ή περισσοτέρων μονάδων επί ενιαίου τεμαχίου.

 

 1. Πολεοδομική Άδεια κατά Παρέκκλιση: Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να προβεί σε ανάπτυξη που παρεκκλίνει από τις ρυθμίσεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

 

Υπάρχουν και άλλες ακόμα πολεοδομικές αιτήσεις, (π.χ. Ιεραρχική Προσφυγή) καθώς και διαδικασίες του Κτηματολογίου (Εξασφάλιση Δικαιώματος Διάβασης, Διαίρεση γης) που αλληλοκαλύπτονται με τις Πολεοδομικές – Οικοδομικές διαδικασίες. Είναι πολύ πιθανό οποιαδήποτε οικοδομή που δεν έχει τελική έγκριση να χρειάζεται περισσότερο από δύο ή τρεις αιτήσεις, μέχρι την τελική της νομιμοποίηση.

Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων

Προγραμματισμός & Οργάνωση (Planning & Organizing)

 • Δομική Ανάλυση Έργου (WBS)
 • Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (Schedule)
 • Εκτίμηση Κόστους (Budget Estimate)

Εκτέλεση (Execution)

 • Συντονισμός Εμπλεκομένων (Coordinating Shareholders)
 • Επιλογή Εργολάβων/Προμηθευτών (Conducting Procurement)
 • Διαχείριση Συμβολαίων & Πληρωμών (Managing Contracts & Payments)

Παρακολούθηση & Έλεγχος (Tracking & Control)

 • Σκοπού & Ποιότητας (Scope & Quality)
 • Χρόνου (Schedule)
 • Κόστους (Budget)
 • Αλλαγών (Changes)

Ενεργειακές Αναβαθμίσεις

Οι χορηγίες που προσφέρονται μέσω κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν την τέλεια ευκαιρία για Ενεργειακή Αναβάθμιση της οικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Η ECOSMART PROPERTY προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες ως προς τα σχέδια χορηγιών:

 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΠΕΑ) και Συστάσεις (πριν και μετά την αναβάθμιση)
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη (ενεργειακής αναβάθμισης)
 • Συστάσεις - Μελέτη σεναρίων για εξεύρεση της βέλτιστης ενεργειακής αναβάθμισης (κόστος – όφελος, χρόνος απόσβεσης)
 • Εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων από πολεοδομικές αρχές και κτηματολόγιο
 • Ετοιμασία και κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων για την εξασφάλιση των κρατικών επιχορηγήσεων
 • Επίβλεψη / Διαχείριση Υλοποίησης

Εναλλακτική Επίλυση Διαφόρων (Alternative Dispute Resolution)

Κατά την εκπλήρωση των εμπορικών συμβολαίων συμπεριλαμβανομένων αυτών του κατασκευαστικού τομέα, συχνά προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων οικονομικές ή άλλες διαφορές· για να αποφύγουν την προσφυγή στη πολύπλοκη, χρονοβόρα αλλά  και πολυδάπανη δικαστική διαδικασία, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν σε μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών· αυτές είναι βασικά οι εξής:

 1. Διαπραγμάτευση (Negotiation)
 2. Διαμεσολάβηση (Mediation)
 3. Πραγματογνωμοσύνη (Expert Determination)
 4. Διαιτησία (Arbitration)
 5. Κριτική διαδικασία (Adjudication)

Κατά τις δύο πρώτες μεθόδους οι διαφορές επιλύονται μέσω συμβιβασμού μεταξύ των μερών ενώ στις τρεις τελευταίες μέσω πορίσματος, απόφασης ή κρίσης ενός ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, διαιτητή ή κριτή αντίστοιχα.

Παρακάτω αναλύουμε ξεχωριστά τα βασικά γνωρίσματα της κάθε μιας από αυτές:

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (NEGOTIATION)

Είναι μια ιδιωτική, ανεπίσημη μέθοδος που στην ουσία συνιστά ή πρέπει να συνιστά το πρώτο στάδιο επίλυσης μιάς διαφοράς: σε τελευταία ανάλυση η διαπραγμάτευση είναι μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα ενός επιτυχημένου επιχειρηματία, γιατί λοιπόν να την εγκαταλείπει ξαφνικά όταν προκύπτει μιά διαφορά; Η μέθοδος καταλήγει σε συμβιβασμό μέσω άμεσης επικοινωνίας και ειδικευμένης διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών. Η  παρουσία τρίτων, όπως ειδικών εμπειρογνωμόνων ή δικηγόρων, είναι δυνατή όχι όμως απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της διαδικασίας και του  αποτελέσματος βρίσκεται στα δύο διάδικα μέρη. Είναι η λιγότερο συγκρουσιακή από τις εναλλακτικές μεθόθους πράγμα που επιτρέπει τα μέρη τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (MEDIATION)

Πρόκειται και εδώ για μια ιδιωτική και ανεπίσημη διαπραγμάτευση που γίνεται όμως δομημένα, με τη συμμετοχή ενός ουδέτερου διαμεσολαβητή ο οποίος βοηθά τους διάδικους να κατανοήσουν ο ένας τις θέσεις του άλλου και να φθάσουν σ’ ένα αμοιβαίο συμβιβασμό· ο διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει ούτε κρίνει οτιδήποτε ο ίδιος, εναπόκειται στα μέρη να καταλήξουν στο συμβιβασμό. Η διαμεσολάβηση διακρίνεται σε υποβοηθητική και αξιολογητική : κατά την πρώτη ο διαμεσολαβητής καλείται να φέρει κοντά τα δύο μέρη και να διερευνήσει μαζί τους τις πιθανότητες και επιλογές ενός συμβιβασμού, ενώ κατά τη δεύτερη εκφέρει επιπλέον και την προσωπική του άποψη ή ουδέτερη αποτίμηση (neutral evaluation) η οποία φυσικά δεν δεσμεύει τα μέρη, που μπορούν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία όποτε το θελήσουν.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (EXPERT DETERMINATION)

Είναι μια ανεπίσημη, ιδιωτική μέθοδος που μπορεί όμως να γίνει δημόσια εφόσον υπάρχει ανάμειξη του δικαστηρίου· είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, κατάλληλη για υποθέσεις στις οποίες η διαφορά έγκειται, κατά βάση, σε τεχνικά ζητήματα και ενδεχομένως σε εκτίμηση του συνυφασμένου κόστους. Τα μέρη, είτε απ’ ευθείας είτε μέσω κάποιου αρμόδιου σώματος όπως πχ. το ΕΤΕΚ, διορίζουν από κοινού έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ο οποίος έχει την εξουσία να διερευνήσει τα αμφισβητούμενα θέματα και να συντάξει έκθεση της οποίας το πόρισμα θα είναι, λογικά, δεσμευτικό. Η υποβολή μιας διαφοράς σε πραγματογνωμοσύνη μπορεί να γίνει είτε κατόπιν συμφωνίας των μερών είτε κατόπιν οδηγίας του δικαστηρίου, εάν η υπόθεση έφθασε μέχρι εκεί· το δικαστήριο ή τα μέρη καθορίζουν και τους όρους εντολής του πραγματογνώμονα ενώ ο χρόνος παράδοσης της έκθεσης συμφωνείται μεταξύ των μερών και τελευταίου.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (ARBITRATION)

Ο θεσμός της Διαιτησίας είναι μια επίσημη, ιδιωτική διαδικασία που μπορεί όμως να γίνει δημόσια αν υπάρχει ανάμειξη του δικαστηρίου· αποτελεί συμπλήρωμα κάθε σύγχρονου δικαστικού συστήματος. Στη Κύπρο διέπεται από τον περί Διαιτησίας Νόμο, Κεφ. 4 και τον περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμο 101(Ι)/1987. Προσομοιάζει περισσότερο από κάθε άλλη εναλλακτική μέθοδο με τη δικαστική διαδικασία, την οποία αντικαθιστά εκεί όπου χρειάζεται έρευνα και κρίση ειδικού εμπειρογνώμονα· επιπλέον αμβλύνει σε αρκετό βαθμό τα βασικά μειονεκτήματα της τελευταίας που είναι ανελαστική, αυστηρή, πολυδάπανη και χρονοβόρα. Η παραπομπή γίνεται είτε α) με βάση το λεγόμενο συνυποσχετικό, που μπορεί να είναι ή όρος του συμβολαίου για υποβολή τυχόν μελλοντικών διαφορών σε διαιτησία ή ad hoc (επί τούτου) συμφωνία μετά την εμφάνιση της διαφοράς, είτε β) με βάση δικαστικό διάταγμα δυνάμει των άρθρων 35-39 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/1960. Ένας οι περισσότεροι διαιτητές διορίζονται είτε απευθείας από τα μέρη είτε από κάποιο αρμόδιο σώμα, όπως πχ. το ΕΤΕΚ, κατόπιν κοινού αιτήματος. Οι διαιτησίες μέσω ΕΤΕΚ διεξάγονται με βάση τους Κανονισμούς Διαιτησίας του Επιμελητηρίου, Έκδοση 2012. Ο Διαιτητής πρέπει να είναι ανεξάρτητος, αμερόληπτος, ακέραιος και να δίνει στα μέρη ίσες ευκαιρίες να προβάλουν τις θέσεις τους. Η απόφαση του είναι δεσμευτική και δύσκολα ανατρέπεται από τα δικαστήρια: μόνο αν αποδειχθεί δόλος ή ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους του. Με την υιοθέτηση της από το δικαστήριο η διαιτητική απόφαση λαμβάνει την ισχύ δικαστικής απόφασης ή διατάγματος και σαν τέτοια ή τέτοιο εκτελείται.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ADJUDICATION)

Είναι μια λιγότερο επίσημη από τη Διαιτησία αλλά ταχείας επίλυσης μέθοδος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια υποχρεωτικά στην Αγγλία με βάση το Νόμο «The Housing Grants, Construction & Regeneration Act 1996, Part II, Section 108» που τέθηκε σε ισχύ το 2011. Ο Νόμος προβλέπει ότι όλα ανεξαιρέτως τα συμβόλαια που αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει να παρέχουν στα συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα παραπομπής οποιασδήποτε διαφοράς σε κριτική διαδικασία και καθορίζει τους κανόνες που θα διέπουν τη διαδικασία αυτή. Ο κριτής, που πρέπει να είναι άτομο ουδέτερο, είτε επιλέγεται από τα μέρη είτε διορίζεται από κάποιο αναγνωρισμένο σώμα. Η διαδικασία μπορεί να βασιστεί στην υποβολή εγγράφων μόνο και υπόκειται σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα: ο διορισμός και η παραπομπή γίνεται 7 το πολύ μέρες μετά την ειδοποίηση της πρόθεσης από το ένα μέρος και ο κριτής καταλήγει στην απόφαση του μέσα σε 28 μέρες, με δικαίωμα παράτασης 14 ημερών εφόσον συναινέσει και το μέρος που παρέπεμψε τη διαφορά. Ο κριτής οφείλει να δρα αμερόληπτα και έχει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για την διερεύνηση των πραγματικών γεγονότων και την εξακρίβωση της αλήθειας. Η απόφαση του θεωρείται ενδιάμεση υπό την έννοια ότι μπορεί να αναθεωρηθεί αργότερα από ενδεχόμενη δίκη ή διαιτησία ή αμοιβαία συμφωνία· ωστόσο τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν από την αρχή ότι η απόφαση θα είναι τελεσίδικη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECOSMART PROPERTY
Design Development

 

99 155 750
(Ώρες Επικοινωνίας: 08:00 – 18:00)
miltos@ecosmart.com.cy

 

Έκτορος 13, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
Βρείτε μας στο Google Maps
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Linkedin
Share by email
Hide Buttons
error: Content is protected !!